Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Witajcie w Anglii pod koniec XIX wieku, we wspaniałej choć zarazem mrocznej i zagadkowej epoce wiktoriańskiej. Mnożą się tajemnicze przestępstwa nad którymi Scotland Yard załamuje bezradnie ręce. Londyn staje się polem kryminalnych rozgrywek i zbrodni mrożących krew w żyłach. Zaniepokojona Królowa Wiktoria uruchamia wszystkie swoje siły do tego by zwalczyć rosnącą przestępczość. Ten mroczny świat zamieszkują wspólnie z ludźmi: demony, które wykorzystując słabość człowieka zawierają kontrakty w zamian za dusze śmiertelników; anioły pragnące oczyścić plugawą ludzkość z grzechów; shinigami zaprowadzające porządek pośród problematycznych dusz, a także piekielnie zwierzęta o nieprzewidywalnej naturze. To wszystko dzieje się już poza wiedzą i poza wzrokiem zwykłych ludzi, jednak ma na ich życie ogromny wpływ. Przetrwanie w tym świecie jest prawdziwym wyzwaniem, które może okazać się przygodą na śmierć i życie.
► Login = imię i nazwisko postaci bądź tylko imię (jeśli nie ma nazwiska).
► Uczestników eventu Sekta zapraszamy tutaj! Wciąż można się zapisywać!POSZUKIWANIA
► Albert poszukuje przyrodniej siostry.
► Czarny Szermierz, Afuro Aphrodi Terumi i Zeno Hen poszukują różnych relacji.
► Wasil poszukuje ochotnika do sesji.
► Mark poszukuje przyjaznej duszyczki.

Listopad 1889r.
Deszcz, pochmurne niebo i porywiste wiatry będą towarzyszyć nam niemal codziennie. Temperatura będzie wynosić maksymalnie 7'C w dzień, w nocy zaś 2'C.

Poprzedni temat «» Następny temat
Rasy
Autor Wiadomość
Ciel Phantomhive

Earl/Pies Królowej

Rodzina: Vincent (ojciec), Rachel (matka) - oboje nie żyją - odziedziczył po nich firmę Funtom Company; Angelina Durless (ciotka), Frances Midford (ciotka), Alexis Leon Midford (wuj), Edward Midford (kuzyn), Elizabeth Midford (kuzynka i narzeczona)
Wiek: 15 lat
Znaki szczeg?lne: czarna opaska na prawym oku, pierścień z niebieskim brylantem na lewym kciuku, na prawej ręce rodowy sygnet
Ekwipunek: rewolwer w kieszeni
Kontrakt z: Sebastian Michaelis
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 25 Maj 2013
Posty: 1195
Wysłany: 2016-06-17, 20:28   Rasy
   Multikonta: Alexander


Ludzie

Ludzie s? mocno ograniczonymi istotami. Nie posiadaj? wi?kszych, bardziej znacz?cych umiej?tno?ci. Tylko w niewielkim stopniu zdaj? sobie spraw? z istnienia anio??w, demon?w czy shinigami. Dusze ludzi s? zupe?nie r??ne od siebie, o r??nych smakach (jak to okre?laj? demony). Paradoksalnie smak duszy odzwierciedla osobowo?? cz?owieka. W Wiktoria?skiej Anglii du?? rol? odgrywa?o pochodzenie os?b, ich status spo?eczny. Oczywi?cie, najwy?sz? pozycj? w spo?ecze?stwie zajmowa?a rodzina kr?lewska, kr?l, kr?lowa, ksi???, ksi??na itd.

Bardzo wa?na by?a arystokracja. Oto niekt?re tytu?y:
Baron – w Europie Zachodniej wy?szy tytu? szlachecki, ni?szy od hrabiego.
Earl – tytu? arystokratyczny ni?szy od markiza, odpowiadaj?cy hrabiemu.
Hrabia – dziedziczny tytu? arystokratyczny.
Lady (wym. lejdi) – tytu? przys?uguj?cy ?onie i c?rkom lorda.
Lord – angielski, dziedziczny tytu? szlachecki (przez najstarszego syna) uprawniaj?cy do zasiadania w Izbie Lord?w.
Markiz – tytu? szlachecki, u?ywany szczeg?lnie we Francji.
Milady (wym. milejdi) – og?lne okre?lenie na angielsk? szlachciank?.
Sir (wym. ser) – tytu? szlachecki w Anglii u?ywany przed nazwiskiem.
Wicehrabia – cz?owiek maj?cy tytu? arystokratyczny ni?szy od tytu?u hrabiego.

Przyk?adowe zawody: s?dzia, prawnik, nauczyciel, lekarz, rzemie?lnik, rolnik, kucharz, pokoj?wka, lokaj, ogrodnik, malarz, kupiec, ?piewak operowy, aktor itp.

Scotland Yard - specjalne s?u?by policyjne w Londynie. Odpowiadaj? za ochron? ?ycia kr?lowej i bezpiecze?stwo mieszka?c?w, zajmuj? si? wyj?tkowo skomplikowanymi przypadkami, zwalczaj? zagro?enia i ?api? najbardziej niebezpiecznych przest?pc?w.
 
 
     
Ciel Phantomhive

Earl/Pies Królowej

Rodzina: Vincent (ojciec), Rachel (matka) - oboje nie żyją - odziedziczył po nich firmę Funtom Company; Angelina Durless (ciotka), Frances Midford (ciotka), Alexis Leon Midford (wuj), Edward Midford (kuzyn), Elizabeth Midford (kuzynka i narzeczona)
Wiek: 15 lat
Znaki szczeg?lne: czarna opaska na prawym oku, pierścień z niebieskim brylantem na lewym kciuku, na prawej ręce rodowy sygnet
Ekwipunek: rewolwer w kieszeni
Kontrakt z: Sebastian Michaelis
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 25 Maj 2013
Posty: 1195
Wysłany: 2016-06-17, 20:30   
   Multikonta: Alexander


Demony

Demon jest istot? nadnaturaln? zrodzon? z ogni piekielnych, o wyj?tkowych umiej?tno?ciach, kt?ry od czasu do czasu przychodzi do ludzkiego ?wiata by zawrze? pakt faustowski z cz?owiekiem, oferuj?c szeroki zakres us?ug w zamian za przysz?? konsumpcj? poszczeg?lnej duszy. Demony zazwyczaj wygl?daj? jak ludzie, jednak maj? te? swoj? "prawdziw?" form? - jest ona dla ka?dego inna (mog? mie? rogi, czarne skrzyd?a, ogon; kusz?c ludzi zawarciem kontraktu cz?sto przemawiaj? pod postaci? zwierz?t np. kruk?w, paj?k?w). Demona, gdy jest w ludzkiej formie ci??ko pozna?. Cech? dla nich wsp?ln? s? oczy - gdy chc? pokaza? kim s?, zmieniaj? si? one z ludzkich na czerwone z czarn? "koci?" kresk? zamiast ?renic. Demony zdaj? si? istnie? jedynie w celu konsumowania ludzkich dusz - s? w stanie zrobi? to albo przez formowania kontrakt?w faustowskich z lud?mi lub po prostu zwyczajnie kradn?c ich dusze. Tylko dusze ludzkie s? w stanie zaspokoi? ich g??d (mog? spo?ywa? ludzkie jedzenie, jednak ono ich nie zaspokaja), co jest tym bardziej istotne, ?e g?odny demon ci??ej znosi fizyczne rany ni? najedzony. Demony darz? szczeg?ln? antypati? shinigami, poniewa? ci niejako podbieraj? im potencjalne jedzenie (dusze). Demony nie ?pi?. Nie zakontraktowane demony mog? przebywa? w ?wiecie ludzi do?? kr?tko, przy czym koniecznie ka?dy demon musi dba? o to by dla szerszego grona ludzi pozosta? anonimowym (musz? zachowywa? si? jak ludzie), co cz?sto powoduje znaczne ograniczenie w korzystaniu z ich umiej?tno?ci.

Zawarcie kontraktu odbywa si? za obop?ln? zgod?. Symbol kontraktu przedstawia najcz??ciej pentagram wpisany w okr?g b?d? pentagram z pewnymi modyfikacjami. Obie strony (demon i cz?owiek) zostaj? naznaczeni owym symbolem. Dzi?ki temu, ?e cz?owiek ma na sobie symbol kontraktu mo?e wyda? polecenie demonowi nawet, je?li s? daleko od siebie, ale r?wnie? dzia?a to w drug? stron? uniemo?liwiaj?c cz?owiekowi ewentualn? ucieczk? przed demonem. Po?o?enie znaku mo?e by? wybrane przez osob?, kt?ra chce dokona? kontraktu lub mo?na pozostawi? je do wyboru dla demona. Im cz?owiek ma symbol kontraktu bli?ej oka, tym silniejszy on jest. Umieszczanie piecz?ci jest bardzo bolesne. Zwykle demony korzystaj? ze s?abo?ci i desperacji ludzi pojawiaj?c si? w ci??kich, nieraz kryzysowych sytuacjach i kusz? cz?owieka zawarciem kontraktu. Zgodnie z kontraktem maj? pom?c cz?owiekowi zrealizowa? okre?lony cel - staj? si? s?ugami ludzi na ka?de polecenie a? do momentu spe?nienia celu, w?wczas to odbieraj? zap?at? w postaci duszy (musi by? to za ?ycia cz?owieka).

Umiej?tno?ci:
zwi?kszona pr?dko?? i si?a - potrafi w lot z?apa? kule wystrzelone z broni palnej czy przenosi? spore obiekty,
zwi?kszona wytrzyma?o?? - s? w stanie przetrwa? ataki, kt?re zabijaj? ludzi; jednak pot??ne bronie jak kosy ?mierci mog? powa?nie zrani? czy nawet zabi? demona,
wyj?tkowy w?ch - mog? zlokalizowa? ludzi na podstawie zapachu i okre?li? czy s? oni martwi, ?ywi lub ranni, a tak?e rozpozna? na podstawie zapachu inne rasy,
przemiana - mog? szybko przej?? do swojej prawdziwej formy czy te? powr?ci? do ludzkiej postaci, jednak przewa?nie staraj? si? tego unika? by nie zwraca? na siebie uwagi; jest to ?rodek ostateczny, dzi?ki kt?remu zyskuj? wi?ksz? si?? i szybko??,
charyzma - ich specyficzny urok sprawia, ?e s? w stanie sk?oni? ludzi do pewnych czynno?ci czy pozyskania informacji,
regeneracja - rany szybko si? regeneruj?,
odtwarzanie - przywracaj? rzeczy zniszczone do poprzedniego stanu.
 
 
     
Ciel Phantomhive

Earl/Pies Królowej

Rodzina: Vincent (ojciec), Rachel (matka) - oboje nie żyją - odziedziczył po nich firmę Funtom Company; Angelina Durless (ciotka), Frances Midford (ciotka), Alexis Leon Midford (wuj), Edward Midford (kuzyn), Elizabeth Midford (kuzynka i narzeczona)
Wiek: 15 lat
Znaki szczeg?lne: czarna opaska na prawym oku, pierścień z niebieskim brylantem na lewym kciuku, na prawej ręce rodowy sygnet
Ekwipunek: rewolwer w kieszeni
Kontrakt z: Sebastian Michaelis
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 25 Maj 2013
Posty: 1195
Wysłany: 2016-06-17, 20:30   
   Multikonta: Alexander


Shinigami

Shinigami (?niwiarz) jest bogiem ?mierci. W przesz?o?ci ?niwiarzami byli ludzie, kt?rzy pope?nili za ?ycia samob?jstwo, za? w ramach kary uczyniono z nich bog?w ?mierci. Do dnia a? ich wina zostanie odkupiona maj? patrze? na ludzk? ?mier? i dokonywa? os?d?w poprzez gromadzenie dusz ludzi, kt?rym pisana jest ?mier?. Nazwiska takich os?b umieszczane s? w ksi?gach wraz ze zdj?ciem i kilkoma innymi istotnymi informacjami. Do zabierania dusz (wydzierania ich z cia?) s?u?? kosy. Kosa boga ?mierci jest jego narz?dziem pracy, dlatego te? ka?dy ma w?asn?. Kosy r??ni? si? od siebie wygl?dem oraz zasad? dzia?ania, jednak wszystkie zosta?y stworzone w jednym, konkretnym celu (co ciekawe zdecydowana wi?kszo?? kos przypomina narz?dzia ogrodnicze). Shinigami nim definitywnie u?mierc? kogo? przegl?daj? jego nagranie czyli film o ca?ym ?yciu nieszcz??nika. Robi? to nacinaj?c osob? kos? co powoduje odtworzenie filmu z ca?ego ?ycia tej osoby. Po ocenieniu danej jednostki i wydaniu wyroku shinigami za pomoc? kosy zabiera jej dusz?, ko?cz?c tym samym nagranie. Je?li ?niwiarz uzna, ?e ta osoba jest w stanie zrobi? co? dla ?wiata mo?e darowa? mu ?ycie i pozwoli? je kontynuowa?. Po wykonaniu misji wype?niaj? sprawozdania i przesy?aj? je do g??wnego zarz?du shinigami. Ci, kt?rzy dopuszczaj? si? ?amania i nadu?ywania pozycji shinigami musz? si? liczy? z kar? czyli degradacj? na ni?sze stanowisko, pozbawieniem kosy, a w skrajnym przypadku nawet z usuni?ciem. W bibliotece shinigami znajduj? si? ksi?gi opisuj?ce przesz?o?? i tera?niejszo??. Silniejsi bogowie ?mierci mog? przepisywa? tera?niejszo??, czyli zmieni? cz??ciowo rzeczywisto?? lub zatrzyma? histori? danej osoby. Do tego s?u?y r??owa zak?adka, kt?r? umieszcza si? na odpowiedniej stronie ksi?gi. Shinigami nie mog? u?ywa? cudzej kosy ?mierci ani modyfikowa? w?asnej bez zezwolenia, nie mog? te? zabija? ludzi, kt?rzy nie znajduj? si? na listach ?mierci. W przeciwie?stwie do demon?w musz? sypia?, nie s? te? odporni na b?l czy g??d. Zasad? jest r?wnie?, ?e nie mog? udziela? ludziom informacji na temat zmar?ego w sprawie ich ?mierci (ich mordercy, okoliczno?ci, przyczyny ?mierci, itp.). Shinigami musz? nosi? okulary (jest to konieczna cz??? ich munduru), poniewa? pozwalaj? im one lepiej oceni? dusz? (inna sprawa, ?e przewa?nie shinigami s? po prostu kr?tkowzroczni). ?niwiarz bez okular?w jest najcz??ciej dezerterem. Nie cierpi? demon?w uznaj?c je za szkodniki, kt?re przeszkadzaj? im w pracy.

Umiej?tno?ci:
zwi?kszona pr?dko?? i si?a
zwi?kszona wytrzyma?o?? - mog? przetrwa? ataki, kt?re zabijaj? ludzi; jednak pot??ne bronie jak kosy ?mierci s? w stanie powa?nie ich zrani? b?d? nawet zabi?,
mi?dzy sob? na du?ych odleg?o?ciach mog? komunikowa? si? poprzez zwierz?ta, kt?re przekazuj? podane informacje do w?a?ciwych adresat?w,
regeneracja - ich rany szybko si? regeneruj?.

Instytut Shinigami jest ich g??wn? siedzib? znajduj?c? si? gdzie? w za?wiatach. Mieszcz? si? w nim wszystkie departamenty, wielka biblioteka z nagraniami dusz, sk?ady okular?w, kos, a tak?e to tu szkol? si? przyszli shinigami. ?niwiarze mog? pracowa? w nast?puj?cych departamentach:
- Wydzia? Administracyjny (zajmuje si? w szczeg?lno?ci wykazami zgon?w oraz przetw?rstwem zebranych dusz)
- Dzia? Kadr (odpowiedzialny jest za zasoby ludzkie w ramach ?mierci)
- Departament do Spraw Og?lnych (zarz?dza m.in. zapasami kos ?mierci)
- Wydzia? ?niwiarzy (trzon najbardziej aktywny tj. zbiera dusze na miejscu)
- Departament Optyczny (stanowi podstaw? stowarzyszenia shinigamich).
 
 
     
Ciel Phantomhive

Earl/Pies Królowej

Rodzina: Vincent (ojciec), Rachel (matka) - oboje nie żyją - odziedziczył po nich firmę Funtom Company; Angelina Durless (ciotka), Frances Midford (ciotka), Alexis Leon Midford (wuj), Edward Midford (kuzyn), Elizabeth Midford (kuzynka i narzeczona)
Wiek: 15 lat
Znaki szczeg?lne: czarna opaska na prawym oku, pierścień z niebieskim brylantem na lewym kciuku, na prawej ręce rodowy sygnet
Ekwipunek: rewolwer w kieszeni
Kontrakt z: Sebastian Michaelis
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 25 Maj 2013
Posty: 1195
Wysłany: 2016-06-17, 20:31   
   Multikonta: Alexander


Anio?y

Anio? jest istot? nadnaturaln? o wyj?tkowych umiej?tno?ciach. Anio?y zazwyczaj maj? tylko jeden cel: oczy?ci? ludzi z ich grzech?w. My?l?, ?e jedynym sposobem, aby to zrobi? jest w znacznym stopniu modyfikowanie ludzkiego zachowania i my?lenia, d??? do ca?kowitego unicestwienia ?wiata by zbudowa? wszystko od pocz?tku na gruzach starej rzeczywisto?ci. Ta ich wizja ?wiata jest wolna od istot skalanych grzechem, kt?re okre?laj? mianem brudnych i plugawych. Podobnie jak demony, w ludzkiej formie s? nie do poznania. Najcz??ciej otaczaj? si? jasnymi barwami (jasne w?osy, ubrania). Przybieraj?c swoj? posta? ukazuj? roz?o?yste, bia?e skrzyd?a, dzi?ki kt?rym potrafi? lata?. Mog? zmienia? p?e?, razem z g?osem. Ich szczeg?ln? zdolno?ci? jest mo?liwo?? przepisywania historii. Mog? zmienia? ludzkie nagrania zawieraj?ce zapis przesz?o?ci cz?owieka (o ile maj? do czynienia z tym cz?owiekiem), modyfikuj?c jego wspomnienia tak by negatywne wydarzenia z przesz?o?ci zosta?y zast?pione w ludzkiej ?wiadomo?ci zdarzeniami bardziej pozytywnymi i przyjemnymi. Mog? w ten spos?b ca?kowicie zmieni? nagrania dusz ludzkich. Te jednak w takim przypadku staj? si? bezu?yteczne dla ?niwiarzy, poniewa? nie odzwierciedlaj? prawdy, kt?ra jest konieczna do prawid?owej oceny ludzkiego ?ycia.

Umiej?tno?ci:
g?osem mog? niszczy? nawet du?e konstrukcje w bliskim po?o?eniu
zwi?kszona pr?dko??, si?a i wytrzyma?o??
pociski - mog? strzela? pi?rami ze skrzyde? z du?? pr?dko?ci? i si??,
regeneracja - ich rany szybko si? regeneruj?,
wyj?tkowy w?ch - mog? zlokalizowa? ludzi na podstawie zapachu i okre?li? czy s? oni martwi, ?ywi lub ranni, a tak?e rozpozna? na podstawie zapachu inne rasy,
charyzma - ich specyficzny urok sprawia, ?e s? w stanie sk?oni? ludzi do pewnych czynno?ci czy pozyskania informacji,
mog? ??czy? ludzkie cia?a w jeden organizm - cz?owiek taki jest zlepkiem kawa?k?w r??nych cia? z zachowaniem osobowo?ci cia?a g??wnego; co wa?ne owe cia?o gnije, ale anio?y mog? wymienia? gnij?ce elementy na nowe,
kontrola b??kitnego p?omienia - mog? nim spala? niewielkie elementy,
potrafi? tworzy? rzeczy (np. obro?e) mog?ce da? im ca?kowite pos?usze?stwo demonicznego stworzenia
u?wi?cenie broni - b?ogos?awi?c bro? mog? uczyni? j? znacznie wytrzymalsz?.
 
 
     
Ciel Phantomhive

Earl/Pies Królowej

Rodzina: Vincent (ojciec), Rachel (matka) - oboje nie żyją - odziedziczył po nich firmę Funtom Company; Angelina Durless (ciotka), Frances Midford (ciotka), Alexis Leon Midford (wuj), Edward Midford (kuzyn), Elizabeth Midford (kuzynka i narzeczona)
Wiek: 15 lat
Znaki szczeg?lne: czarna opaska na prawym oku, pierścień z niebieskim brylantem na lewym kciuku, na prawej ręce rodowy sygnet
Ekwipunek: rewolwer w kieszeni
Kontrakt z: Sebastian Michaelis
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 25 Maj 2013
Posty: 1195
Wysłany: 2016-06-17, 20:31   
   Multikonta: Alexander


Demoniczne zwierz?ta

Demoniczne zwierz?ta to istoty o wyj?tkowych w?a?ciwo?ciach. Zazwyczaj przypominaj? zwyk?e zwierz?ta o znacznie wi?kszych rozmiarach ni? te przeci?tne. S? te? nieco bardziej inteligentne od nich. Potrafi? przybiera? ludzk? posta?, aczkolwiek nie potrafi? m?wi? i kieruj? si? wy??cznie zwierz?cymi instynktami. Przy odrobinie wysi?ku mo?na je udomowi?, aczkolwiek z jakiego? dziwnego powodu naj?atwiej ulegaj? innym nadnaturalnym istotom czyli anio?om, demonom czy shinigami. S? do?? silne, a gdy strac? nad sob? panowanie w?wczas zaczynaj? sia? zniszczenie i czasem mog? ju? nawet nigdy nie odzyska? resztek racjonalnego my?lenia. Ka?de demoniczne zwierz? mo?e panowa? nad jednym wybranym ?ywio?em w jeden okre?lony spos?b (np. zioni?cie ogniem, plucie lodem, tworzenie oddechem huragan?w itp.).
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  Fairy Tail Path MagicianBleach OtherWorld

Dragon Ball New Generation RebornVampire Knight


Król LewImage and video hosting by TinyPic

Rainbow RPGVampire Diaries

SnM: Naruto PBF

www.zmiennoksztaltni.wxv.plEclipseover-undertale

Northland Highschool

AbsitOmen


On-anime.plProjekt K7 M&A | http://k7.ubf.pl


Styl i grafika zedytowane przez Ciela Phantomhive. Uprasza się o nie kopiowanie.
Kuroshitsuji. Yana Toboso.
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 11